Гаранционни условия

Нашата гаранция и отговорност за качеството на този продукт, се осъществява чрез подмяна или ремонт на части или цели аксесоари, за които по времето на тяхната нормална и редовна експлоатация, е установено, че имат някакъв производствен дефект. Подмяната или ремонта на аксесоарите се изпълнява от Дистрибутора, от който сте закупили стоката.

Гаранцията става невалидна в следните случаи:

  1. Aко дефектите са в следствие на падания, удар или друго нетипично за употребата продукта физическо въздействие;
  2. Aко дефектите са отстранявани от неупълномощени от производителя или дистрибутора лица;
  3. Aко продуктът се изтърка или захаби в следствие на нормалната му употреба;
  4. Ако клиентът (потребителят) не представи тази гаранционна карта и документ за закупуването на аксесоарите, с който да удостовери вида на закупената стока и датата на закупуване.
  5. Aко не са спазвани инструкциите за монтаж и/или почистване на аксесоарите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ПОЧИСТВАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ:

Не използвайте върху аксесоарите за баня КАПИТАН прахообразни (абразивни) почистващи препарати и/или такива съдържащи киселини! Почиствайте аксесоарите само с домакински препарати, които НЕ съдържат абразиви, защото ще надраскат повърхността им. Никога не почиствайте неръждаемата стомана с хлориди, защото така ще нарушите невидимият оксиден слой който образува хромът.

Не поставяйте на аксесоарите железни предмети. Не почиствайте аксесоарите с железни четки защото така ще се получи желязно замърсяване. Триенето на неръждаемата стомана с обикновено желязо ще разпръсне върху повърхността на неръждаемата стомана желязо то и ще се образува ръжда.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Аксесоарите за баня с търговска марка КАПИТАН са изработени от неръждаема стомана съдържаща до 18 % хром и 8-10 % никел.

Стандартизираното название на популярната стомана 18/10 е МАРКА 304. Съдържанието на хром определя устойчивостта є към корозия, а добавеният никел позволява полиране до огледален блясък, подобрява корозоустойчивостта при високи температури и придава здравина. Този тип стомана често бива използвана за изработка на домакински съдове (тенджери, плата) и прибори от високо качество.

Неръждаема може да се нарече стомана с най-малко 10,5 % свободен хром (реално над 13 %) а при Марка 304 хромът е 18%. При контакт с кислорода от въздуха, хромът образува невидим оксиден слой, който предпазва стоманата от ръждясване. При нарушаване на този слой той бързо се възстановява отново.

Аксесоарите за баня на КАПИТАН са произведени по стандарти, гарантиращи най-висока здравина и дълговечност във влажна среда. Аксесоарите са от 100% корозоустойчиви материали: неръждаема стомана Марка 304 и не рециклиран ABS и полиетилен, закупени от водещи производители, с гарантирани качества и състав.
Тези качества на неръждаемата стомана и на помощните материали, които ние използваме дават на аксесоарите за баня КАПИТАН здравина и надеждност във времето, поради която можем да им дадем 20 години гаранция.

Допълнително можете да се запознаете с Вашите права от Закона за Защита на Потребителите на сайта на Комисията за Защита на Потребителите на Интернет адрес: http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=4&document_id=120

Някои основни точки от този закон са както следва:

Чл. 112.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

(1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.